Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie
Powróć do: Pomocne Linki

Regulamin

Regulamin uczestników Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie
I. Cele i zadania
1. Przygotowanie młodzieży do twórczego udziału w życiu społecznym oraz wyrobienie poczucia odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszego kraju.

2. Propagowanie wśród społeczeństwa dorobku kultury ogólno-narodowej i światowej.

3. Rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży w dziedzinach: muzyczno-wokalnych, plastycznych, technicznych, naukowych, sportowych, turystycznych i teatralnych.

4. Dbałość o sprawność fizyczną i bezpieczeństwo na drogach.

5. Szerzenie w środowisku dorobku kulturalnego naszej placówki.

6. Wartościowe wypełnianie czasu wolnego od zajęć szkolnych i obowiązków domowych.

II. Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnikiem MDK może być każdy uczeń szkoły podstawowej, średniej i wyższej.

2. Każdy uczestnik jest współgospodarzem MDK, uczestniczy w wyborze samorządu i może być wybierany do samorządu.

3. Uczestnik bierze czynny udział w wybranych przez siebie zajęciach i jest uprawniony do korzystania z urządzeń i imprez na zasadach określonych przez dyrekcję Młodzieżowego Domu Kultury.

4. Uczestnicy mają prawo do korzystania ze świetlicy.

5. Każdy uczestnik jako współgospodarz MDK zachowuje się kulturalnie a w szczególności:

a) Wchodząc do MDK zostawia w szatni płaszcz i zmienia obuwie
b) Nie zapomina o witaniu się, jest uprzejmy i uczynny dla pracowników MDK i kolegów, pomaga młodszym od siebie oraz czuwa nad ich zachowaniem się, jest gościnny wobec osób odwiedzających naszą placówkę

c) troszczy się o mienie MDK i chroni je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

d) dba o higienę osobistą i schludny wygląd własny, utrzymuje czystość i porządek w pracowniach i we wszystkich innych pomieszczeniach MDK, nie pali papierosów

e) nie przeszkadza innym w zajęciach, czas wolny od zajęć w pracowni spędza w świetlicy.

6. Uczestnik stosuje się do zasad regulaminu, do wszelkich zarządzeń dyrekcji i uchwał samorządu oraz pamięta, że obowiązuje do również regulamin uczniowski.

III. Nagrody i kary
1. Wyróżniający się uczestnicy są nagradzani:

a.) pochwałą ustną, listem pochwalnym do szkoły i rodziców
b.) pierwszeństwo w uczestnictwie w wycieczkach i obozach organizowanych przez MDK

c.) nagrodą rzeczową lub dyplomem

2. W razie nieprzestrzegania regulaminu uczestnik będzie ukarany:

a.) upomnieniem lub naganą
b.) powiadomieniem szkoły i rodziców o niewłaściwym zachowaniu się

c.) skreśleniem z listy uczestników Młodzieżowego Domu Kultury