Deklaracji Dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie 

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-07-17
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo- scany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-25
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Tomasz Klauze
  • adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • numer telefon 42 718 93 53
  • adres do korespondencji- Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia, ul. Listopadowa 6 B, 95-035 Ozorków

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie,

ul. Listopadowa 6 b, 95-035 Ozorków

Budynek zabytkowy,  dwukondygnacyjny. Data / czas powstania  XIX wiek.

Materiał budowlany: budynek murowany, otynkowany.

Do budynku prowadzą 2 wejścia :

  • wejście główne w pierzei ulicy od strony północnej
  • wejście drugie od strony południowej.

Komunikacja wewnętrzna zapewniona jedną klatką schodową wykonaną w technologii tradycyjnej.

Schody wykonane z drewna.

Brak windy, podjazdu i dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak  możliwości skorzystania  z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych-  są  oznaczenia kontrastowe

z  drukiem  powiększonym dla osób  słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.